RODO

Klauzula informacyjna dla Pacjentów.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dadent Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jan Lis Spółka Jawna, 63-000 Środa Wielkopolska ul. Witosa 16, którego reprezentuje właściciel Jan Lis.
  2. Inspektorem Danych Osobowych jest Przemysław Szczepański, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Dadent Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jan Lis Spółka Jawna, 63-000 Środa Wielkopolska ul. Witosa 16, możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 609 044 188 lub adresem email: iod@olejniczak.net.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji medycznej na podstawie art. 6 ust. 1 ppkt a) i b) oraz art. 9 ust. 2 ppkt h) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a także w związku z art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub innych właściwych przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, inne instytucje administracji publicznej, wynikające z przepisów prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat  – według przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 159 z późn. zm.).
  6. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej.
  9. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.
  10. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu.
Skip to content